Przedmiot działalności i kompetencje

Wychowanie, edukacja i opieka

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Łodzi oraz rodziców.

 1. Przedmiotem działalności Przedszkola jest wychowanie, kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 3- 6 lat od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30.
 2. Wiek dzieci, objętych wychowaniem przedszkolnym liczy się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Przedszkole egzekwuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania-uczenia się w zależności od jego indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 1. Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego i programy opracowane na jej podstawie.
 2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.
 3. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest realizowane w godz. 8.00 – 13.00.
 4. Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.
 5. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z opieki, wychowania i nauczania powyżej podstawy programowej określa organ prowadzący Przedszkole na podstawie uchwały Rady Miasta Łodzi.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 12-01-2018
data: 12-01-2018
data: 12-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 475