Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci wieku 3 – 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów o zróżnicowanej strukturze także w innej konfiguracji wiekowej wynikającej z aktualnych potrzeb organizacyjnych.

Przedszkole jest 4 - oddziałowe. W zależności od potrzeb istnieje możliwość pracy Przedszkola w zwiększonej lub zmniejszonej liczbie oddziałów. Obecnie Przedszkole pracuje w strukturze 5 oddziałowej.

Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30.

Przedszkole może być czynne od 5 do 11 godzin dziennie, jednak nie wcześniej niż od godziny 6.00 i nie dłużej niż do godziny 20.00.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godz. 8.00 – 13.00.

Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się do godz. 8.30 lub jeśli nie korzystają w Przedszkolu ze śniadania do godz. 9.00.

Organizację Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy opracowany przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. Arkusz organizacji pracy Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Ramowy Rozkład Dnia

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
data: 15-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 590