Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji,
kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez placówkę:

 1. Edukacja:

  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole,
  • wydawanie opinii o dziecku,
  • dzienniki zajęć,
  • frekwencja,
  • dokumentacja dotycząca diagnozy pedagogicznej, prowadzonej indywidualnie dla każdego dziecka,
 2. Sprawy administracyjne:

  • prowadzenie rekrutacji – zarządzanie systemem informatycznym dotyczącym naboru,
  • sporządzanie i podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczenie usług przez przedszkole,
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkole,
  • wydawanie zaświadczeń, potwierdzeń wpłat, itp;
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
  • przekazywanie informacji do rejonowych szkół podstawowych w sprawie
  • spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego w placówce dla wszystkich dzieci objętych ww. obowiązkiem,
  • sporządzanie dokumentacji dla jednostek MOPS w sprawie wychowanków,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia(dzieci i personelu),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej administrowania nieruchomością,
 3. Sprawy kadrowe:

  • prowadzenie spraw osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 4. Sprawozdawczość:

  • raporty finansowo-księgowe,
  • raporty w BHP i P.POŻ,
  • sprawozdania finansowe i merytoryczne,
 5. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dokumentacja finansowo księgowa,
  • dzienniki zajęć,
  • protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,
  • uchwały rady pedagogicznej,
  • dokumentacja pedagogiczna,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora,
  • zarządzenia zewnętrzne,
  • dokumentacja techniczna,
  • inne dokumenty, przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 6. Finanse placówki:

  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki, udostępniane są Organowi Prowadzącemu lub innym organom kontrolnym, uprawnionym do kontroli dokumentacji i zarządzania finansami.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypis dziecka z przedszkola, wydawanie decyzji, opinii, zaświadczeń, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi, inne sprawy dotyczące dzieci i funkcjonowania
  placówki:
  dyrektor: przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy, czwartki: w godz. 12.00 – 15.30, we wtorki 9.00-12.00 i 15.00-17.00
 2. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu:
  intendent: w ustalone dla każdego miesiąca terminy regulowania płatności,
  (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń dla rodziców)
 3. Bieżące informacje o dziecku
  1. nauczyciele poszczególnych grup,
  2. specjaliści : terapeuta, logopeda, profilaktyk wad postawy, psycholog,
   nauczyciel wspierający.

Konsultacje indywidualne dla rodziców/prawnych opiekunów, odbywają się zgodnie
z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem lub w sytuacji wyjątkowej
po umówieniu się z nauczycielem lub specjalistą.

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi
można załatwiać ustnie lub przez złożenie pisemnego wniosku. Sprawy załatwiane są wg. kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z wychowankiem przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
data: 04-12-2015
data: 04-12-2015
data: 04-12-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 573